Polityka prywatności i standardy ochrony małoletnich

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej: dane) w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Prezentujemy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.

2. Polityka dotyczy wszystkich naszych stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych (dalej łącznie: Serwis/Serwisy).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SPORT-EVO SZYMON DOLEGA 82-200 MALBORK UL. MICHAŁOWSKIEGO 17b/4 NIP 5792027565

2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisach zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.

3. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

4. Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez portale społecznościowe, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

5. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego lub komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.

6. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszych Serwisów, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów, do obsługi Twojej wiadomości w formularzu kontaktowym.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.

2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

3. Masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

6. W przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

Aby skorzystać z ww. praw oraz reklamacji możesz się z nami skontaktować:

telefonicznie pod numerem: 697111930
przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.sportevo.pl
e-mailowo: biuro@sportevo.pl
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 82-200 Malbork ul. Michałowskiego 17b/4

W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@sportevo.pl

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Szkołą sport-evo. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym świadczenia usług przez Szkołę sport-evo jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje, że zawarcie i realizacja Umowy oraz świadczenie usług będą niemożliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Sport-evo może wymagać od Użytkownika podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
 3. a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem usług, a także ich rozliczeniem (w tym wystawianiem faktur) oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej: RODO),
 4. b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkołę sport-evo wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. c) zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Sport-evo, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. e) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Szkoła sport-evo k przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Administrator przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Użytkownika: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie i z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
 11. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
 13. a) obowiązywania Umowy zawartej ze Szkołą sport-evo, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły sport-evo wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych),
 14. b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez szkołę sport-evo w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Szkoły sport-evo, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 15. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Użytkownika podmiotom, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy przez Szkołę sport-evo i wspierają ją w świadczeniu objętych nią usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, związane z rezerwacją terminów zajęć objętych Umową, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Administratora celach, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 16. Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 17. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Użytkownik, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 14 powyżej, może zwrócić się do Administratora z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres e-mail: biuro@sportevo.pl.  Przy czym, aby mieć pewność, że Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Użytkownika.

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
5. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

a) W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
b) W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
c) W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje”wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”.
d) W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookies”.
e) W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać „Blokuj cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

6. Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE
Google Analytics
W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Potrzebujemy ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe, ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA “SPORTEVO”

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Pływalni w Gdańsku przy ul. Azaliowej 18, zwanej dalej: „Pływalnią Gdańsk Kokoszki”, Pływalni w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1, zwanej dalej “Pływalnią AWFiS”.
 2. Pływalnia Gdańsk Kokoszki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:15 do 21:30, natomiast w weekendy w godzinach od 08:00 do 20:00 lub w innych godzinach jeżeli operator pływalni o tym stosownie poinformuje.
 3. Organizatorem pływania rekreacyjnego, zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Sport-evo Szymon Dolega 82-200 Malbork ul. Michałowskiego 17b/ 4 NIP 5792027565
 4. Do korzystania z Pływalni upoważnione są osoby posiadające jednorazowy które wykupiły karnet wejściowy
 5. Zakup biletu jednorazowego, karnetu semestralnego lub korzystanie z Pływalni na podstawie innych kart uprawniających, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego Regulaminu.
 6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz pływać wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 7. Użytkownicy Pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona.
 8. Wartościowe przedmioty mogą zostać przekazane przez Użytkownika do depozytu  w recepcji Pływalni.
 9. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni, w szafkach indywidualnych, przebieralniach, natryskach i na pływalni, Szkoła Pływania-Pływak nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
 11. a) palenia tytoniu,
 12. b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
 13. c) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 14. d) przebywania zwierząt,
 15. e) handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam,
 16. f) bezpodstawnego używania systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego.
 17. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
 18. a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 19. b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 20. c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
 21. d) których agresywne zachowanie  zakłóca atmosferę spokoju w obiekcie lub stanowi potencjalne zagrożenie dla otoczenia,
 22. e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
 23. Użytkownik korzystając z oferty Pływalni oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług będących w ofercie Pływalni.
 24. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na Pływalnię wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych.
 25. Grupy zorganizowane korzystają z Pływalni na następujących zasadach:
 26. a) zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
 27. b) grupy zorganizowane pozostają pod kontrola swoich opiekunów w przebieralni i na hali basenowej,
 28. c) uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na halę basenową równocześnie,
 29. d) prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach,
 30. e) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na halę basenową,
 31. f) za stan bezpieczeństwa grupy całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach Pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
 32. g) Sport-evo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z Pływalni,
 33. h) grupy korzystające z Pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy,
 34. i) grupy korzystające z Pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć; po zakończeniu zajęć szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona,
 35. j) na sygnał oznaczający koniec zajęć konieczne jest natychmiastowe opuszczenie hali basenowej przez uczestników grupy,
 36. k) osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na halę basenową wyłącznie w stroju kąpielowym i w obuwiu basenowym, przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.
 37. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie Pływalni musi być osoba pełnoletnia
 38. Rodzice z dziećmi do lat 8 i odmiennej płci mają możliwość skorzystania z szatni rodzinnej.
 39. Przejście przez bramki w celu wejścia do szatni bądź wyjścia z Pływalni dozwolone jest jedynie po uprzednim rozliczeniu się z kasjerem.
 40. Zajęcia na hali basenowej mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.
 41. Jednostka basenowa trwa 45 minut na Pływalni Gdańsk Kokoszki, a 40 minut na Pływalni AWFiS. Rozpoczęcie i zakończenie jednostki basenowej sygnalizowane jest przez ratownika gwizdkiem.
 42. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag i poleceń ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 43. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi Pływalni będą wypraszane z jej terenu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę.
 44. Do osób, które bezpodstawnie użyją systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego zostanie wezwana Policja.
 45. Szkoła Sport-evo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 46. PŁATNOŚCI
 1. Odpłatność za korzystanie z oferty Sport-evo reguluje Cennik zamieszczony na stronie www.sportevo.pl
 2. Zakup biletów jednorazowych oraz karnetów odbywa się w Recepcji pływalni, przez system ActiveNow (wyłącznie karnety na naukę i doskonalenie pływania)
 3. Dotyczy Pływalni Gdańsk Kokoszki: cena jednostkowej usługi opłaconej w karnecie lub biletu jednorazowego obejmuje 70 minut, z czego 45 minut zawiera pobyt w strefie basenowej na zajęciach zorganizowanych lub pływania rekreacyjnego oraz 25 minut przebywania w szatni.
 4. System (Medicover Sport) na Pływalni Kokoszki i ZSSiO jest możliwe wyłącznie za dodatkową opłatą zgodną z obowiązującym Cennikiem.
 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe i zostanie dostarczony paragon potwierdzający zakup.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 1. Osoby korzystające z Pływalni powinny mieć na sobie strój kąpielowy, czepek oraz czyste obuwie basenowe.
 2. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem (mydłem i szamponem). Nie wolno wchodzić do wody z makijażem.
 3. Pływanie w biżuterii jest zabronione.
 4. Osoby wchodzące na nieckę pływalni zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik w szatni odkażający stopy.
 5. Zabrania się przemieszczania się po niecce pływalni boso (bez klapek).
 6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:
 7. a) wchodzenia do wody bez zezwolenia,
 8. b) biegania po niecce pływalni,
 9. c) skakania z rozbiegu,
 10. d) hałasowania i używania wulgaryzmów
 11. e) popychania oraz wrzucania innych osób do wody,
 12. f) spożywania posiłków,
 13. g) żucia gumy,
 14. h) pływania z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie,
 15. i) wchodzenia na stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,
 16. j) skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
 17. k) użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 18. l) zanieczyszczania wody basenowej,
 19. m) chwytania, szarpania lin, które oznaczają tory do pływania, powodując ich niekontrolowany ruch,
 20. n) wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania,
 21. o) niszczenia urządzeń i sprzętu pływackiego,
 22. p) przebywania w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania,
 23. r) wchodzenia do basenu przed sygnałem kończącym turę poprzednią.
 24. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom z:
 25. a) z chorobami i stanami zapalnymi skóry, w tym egzemą,
 26. c) otwartymi skaleczeniami,
 27. c) chorobami zakaźnymi,
 28. d) infekcją wirusową,
 29. e) chorobami układu oddechowego,
 30. f)  infekcjami septycznymi.
 31. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz problemy ze stanem zdrowia ujawnione podczas korzystania z Pływalni należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 32. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 33. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi oraz innymi przyczynami organizacyjnymi.
 34. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za zniszczony sprzęt lub urządzenia Pływalni odpowiedzialność ponosi osoba wyrządzająca szkody.
 2. Za zagubienie lub zniszczenie kluczyka z elektronicznym czytnikiem Użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50 zł.
 3. Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość korzystania przez Użytkownika z oferty Pływalni.
 4. Szkoła Sport-evo nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWANIA REKREACYJNEGO
 1. Warunkiem skorzystania z usługi jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 2. Karnet na pływanie rekreacyjne ważny jest dla jednej osoby w określonym terminie ważności.
 3. W przypadku nieobecności, odwołanie dokonanej rezerwacji musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed terminem pływania w systemie rezerwacyjnym WOD Guru.
 4. Nieodwołanie rezerwacji w terminie, o którym mowa w pkt. 6 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku uczestnictwa w zajęciach lub pływania rekreacyjnego na podstawie karnetu zajęcia, które nie zostały odwołane będą uważane za odbyte i nie będzie przysługiwał za nie zwrot pieniędzy.
 5. Szkoła Sport-evo zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi korzystającemu z usług na podstawie biletu jednorazowego lub karty, o której mowa w pkt. 5, gdy ten nie pojawił się na zajęciach lub pływaniu rekreacyjnym, nie odwołał rezerwacji i nie uregulował należnej opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. ZASADY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 2. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Sport-evo.
 3. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
 4. Po dokonaniu opłaty za zajęcia nauki pływania każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu ActiveNow (https://app.activenow.pl), za pośrednictwem, którego może m.in. dokonywać rezerwacji terminów zajęć w przypadku konieczności ich odrobienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub rezerwacji terminów indywidualnych zajęć nauki pływania.
 5. Wejście do strefy szatni następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Każde zajęcia na Pływalni Gdańsk Kokoszki trwają 45 minut. Każde zajęcia na Pływalni AWFiS trwają 40 minut.
 6. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie właściciela obiektu (np.: awaria na basenie), Szkoła Sport-evo zobowiązuje się do zrealizowania tych zajęć w innym terminie.
 7. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 8. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za zajęcia.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się, przez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.sportevo.pl
 2. Umiejętności pływackie zgłoszonej osoby, podane w formularzu, są weryfikowane na płatnych zajęciach sprawdzających. W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia z wodą. Po zajęciach sprawdzających uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
 3. Rodzic lub opiekun wypełniający formularz w imieniu dziecka lub osoba dorosła wypełniająca formularz w swoim imieniu, są zobowiązani do złożenia oświadczenia zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym, mówiący że uczestnik zgłoszony do zajęć nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. W wypadku zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych rodzic lub opiekun dziecka lub osoba dorosła biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka lub swój  podczas zajęć.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, przez osoby kontynuujące naukę, jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty według obowiązującego cennika.
 5. W przypadku nowych uczestników chcących wykupić karnet semestralny istnieje możliwość dokonywania opłaty jednorazowej za zajęcia sprawdzające, ale tylko przez pierwszą lekcję (obowiązuje cena za lekcję jak w karnecie), a uczestnictwo w kolejnej (drugiej) lekcji wymaga dokonania zakupu karnetu. Cena karnetu jest wówczas pomniejszana o lekcję opłaconą jednorazowo.
 6. Brak opłaty za karnet w określonym terminie, automatycznie skreśla Użytkownika z listy osób biorących udział w zajęciach.
 7. Otrzymany przez Użytkownika karnet semestralny na naukę pływania, jest karnetem imiennym wydanym na okres, za jaki została wniesiona opłata oraz na liczbę zajęć opłaconą przez Uczestnika, na podstawie której została określona cena karnetu według obowiązującego cennika.
 8. Istnieje możliwość opłacenia pełnego karnetu semestralnego na zajęcia nauki pływania w dwóch lub 4 ratach. Raty są równe przy parzystej liczbie przewidzianych zajęć w semestrze danego dnia tygodnia, a w przypadku kiedy liczba zajęć przewidzianych dla danego dnia tygodnia w semestrze jest nieparzysta wtedy pierwsza rata za karnet semestralny jest wyższa. Pierwszą ratę należy wpłacić przed pierwszymi zajęciami w danym semestrze. Drugą ratę za karnet semestralny należy uiścić zanim ważność pierwszej raty skończy się (ważność jest wyznaczana jako liczba tygodni odpowiadająca liczby zajęć za które opłacono w pierwszej racie). Wysokości rat są stałe i nie zmieniają się ze względu na nieobecności na zajęciach. Brak uiszczenia drugiej raty za karnet semestralny automatycznie unieważnia wszystkie niewykorzystane wejścia, które zostały przypisane do karnetu pierwszej raty.
 9. Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy, w przypadku kontynuacji nauki lub doskonalenia pływania.
 10. Szkoła sport-evo zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy pływackiej.
 11. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez funkcję “zgłoszenie nieobecności” w systemie ActiveNow.
 12. Nie odwołanie zajęć w terminie, o którym mowa w pkt. 12 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym cennikiem. W przypadku uczestnictwa w zajęciach na podstawie karnetu semestralnego zajęcia, które nie zostały odwołane będą uważane za odbyte i nie będzie przysługiwał za nie zwrot pieniędzy.
 13. W przypadku odwołania zajęć w terminie, o którym mowa w pkt. 12, Użytkownik ma prawo ich odrobienia na następujących zasadach:
 14. a) Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia do 3 zajęć w semestrze.
 15. b) Termin odrabiania zajęć należy zarezerwować w systemie ActiveNow.
 16. c) Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
 17. d) W przypadku, gdy Użytkownik dokona rezerwacji, celem odrobienia nieobecności i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 18. e) Zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 19. f) Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny semestr z zastrzeżeniem pkt. g.
 20. g) W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenia szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu na uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach grupowych do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie (na adres e-mail: szymon @sportevo.pl) W przypadku wybrania opcji zwrotu za karnet, odbyte zajęcia będą liczone w cenie lekcji płatnej każdorazowo (tj. 45 zł za lekcję lub według obowiązującego cennika). W innych przypadkach zwrot za wykupiony karnet nie przysługuje.

VIII . ZASADY UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się, na określony dzień i godzinę w systemie ActiveNow lub u pracownika Sport-evo
 2. Opłatę za lekcję indywidualną można dokonać przed zajęciami przelewem, w systemie ActiveNow.
 3. Nieobecność Użytkownika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za lekcję, jeżeli Użytkownik nie powiadomił o swojej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez zgłoszenie nieobecności w systemie ActiveNow.
 5. Nie odwołanie zajęć w terminie, o którym mowa w ust. 4 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 6. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ACTIVENOW
 1. Każdy Użytkownik korzystający z indywidualnej lub grupowej nauki i doskonalenia pływania ma dostęp do systemu internetowego ActiveNow uzyskując do niego login i hasło dostępu.
 2. Każdy z Użytkowników, o których mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu ActiveNow, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.
 3. W systemie ActiveNow Użytkownik uzyskuje informacje o:
 • zajęciach nauki pływania, w których Użytkownik uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył,
 • prowadzonej korespondencji w ramach systemu,
 • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Użytkownika lub trenera,
 • swojej historii wpłat oraz wysokości nadpłaty lub zaległości.
 1. W ramach systemu ActiveNow Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia:
 • wprowadzanie i modyfikacja danych dotyczących osoby Użytkownika,
 • przeglądanie oferty zajęć,
 • zapisywanie się na zajęcia,
 • zgłaszanie nieobecności na zajęciach,
 • ustalanie terminów obrabianych zajęć,
 • kontaktowanie się z trenerami, innymi Użytkownikami oraz osobami prowadzącymi zajęcia,
 • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Pływalni.
 • opłaty karnetu semestralnego.
 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu ActiveNow zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
się w szczególności:

 • przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu,
 • nagminnego zapisywania się i jednoczesnego wypisywania się z zapisanych zajęć,
 • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

Standardy Ochrony Dzieci Przed Wykorzystywaniem Seksualnym w Działalności Firmy Sport-Evo

Wersja z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Niniejsze Standardy Ochrony Dzieci Przed Wykorzystywaniem Seksualnym (dalej „Standardy”) zostały opracowane w celu realizacji obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące działalność sportową lub rekreacyjno-sportową z udziałem dzieci i młodzieży na podstawie:

 • Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2021 poz. 1135) z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”),
 • Nowelizacji ww. ustawy z dnia 15 lutego 2024 r.

Standardy mają zastosowanie do firmy Sport-Evo o numerze NIP 5792027565, z siedzibą w [adres siedziby firmy].

Celem Standardów jest:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży uczestniczących w działalności firmy Sport-Evo.
 • Stworzenie środowiska wolnego od wykorzystywania seksualnego.
 • Promowanie pozytywnych wartości i postaw wśród dzieci, młodzieży, pracowników i wolontariuszy.

Standardy obejmują m.in.:

1. Procedury zgłaszania i rozpatrywania podejrzeń wykorzystywania seksualnego:

a) Zgłaszanie podejrzeń:

 • Każdy pracownik, wolontariusz, uczestnik zajęć lub inna osoba ma obowiązek zgłosić wszelkie podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka lub młodzieży.
 • Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie do osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń (dalej „Osoba Odpowiedzialna”).
 • Dane kontaktowe Osoby Odpowiedzialnej:
  • Szymon Dolega
  • Telefon: +48 697 111 930
  • Email: biuro@sportevo.pl
 • Osoba zgłaszająca ma prawo do zachowania poufności.

b) Osoba Odpowiedzialna:

 • Szymon Dolega to osoba wyznaczona przez kierownictwo firmy Sport-Evo do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 • Obowiązki Osoby Odpowiedzialnej:
  • Przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie z niego notatki.
  • Poinformowanie zgłaszającego o dalszych krokach postępowania.
  • Zapewnienie zgłaszającemu wsparcie i pomoc psychologiczną.
  • Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania zgłoszenia.
  • W razie potwierdzenia się podejrzeń, powiadomienie organów ścigania.

c) Postępowanie wyjaśniające:

 • Postępowanie wyjaśniające powinno zostać przeprowadzone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
 • W postępowaniu wyjaśniającym mogą brać udział:
  • Osoba Odpowiedzialna,
  • Zgłaszający,
  • Ofiara wykorzystywania,
  • Świadkowie zdarzenia,
  • Specjalista ds. ochrony dzieci.
 • W trakcie postępowania wyjaśniającego należy:
  • Zebrać dowody,
  • Przesłuchać świadków,
  • Zapewnić ofierze wykorzystywania wsparcie i pomoc psychologiczną.
 • Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego Osoba Odpowiedzialna podejmuje decyzję o dalszych krokach, m.in.:
  • Podjęcie działań dyscyplinarnych wobec osoby podejrzanej o wykorzystywanie seksualne,
  • Zgłoszenie sprawy do organów ścigania,
  • Zapewnienie ofierze wykorzystywania dalszej pomocy i wsparcia.

2. Zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą:

a) Nawiązywanie pozytywnych relacji z dziećmi i młodzieżą:

 • Pracownicy i wolontariusze powinni dążyć do nawiązywania pozytywnych relacji z dziećmi i młodzieżą opartych na szacunku, zaufaniu i empatii.
 • Należy unikać zachowań, które mogą być odebrane jako protekcjonalne